Sviatosť birmovania

Birmovka v našom kostole  je plánovaná na víkend 01. – 02. júna 2019. Je to pravdepodobný, ale vonkoncom nie definitívny termín.  Definitívny dátum a čas stanoví Arcibiskupský úrad pred Veľkou Nocou 2019 podľa svojich možností a časovej obsadenosti.  V prípade, že by Arcibiskupský úrad nevedel dať našej farnosti tento termín, tak za náhradný termín by bol pravdepodobne určený víkend po tomto termíne, čiže 8. a 9. júna. V našej farnosti sa momentálne pripravuje na prijatie sviatosti birmovania približne 30 birmovancov.

Dospelí záujemcovia o sviatosť birmovania majú upravenú formu prípravy. Môžu sa ešte stále prihlasovať  na birmovku v roku 2019  na tomto linku. Súčasťou prípravy dospelých kandidátov je najmä  pravidelná účasť na nedeľných svätých omšiach v našej farnosti. Ďalej je to niekoľko stretnutí s kňazom a pravidelné štúdium jednotlivých materiálov, ktoré Vám kňaz poskytne, rozhovory o daných témach s kňazom. Odporúčaná je účasť na farských aktivitách o ktorých informujeme veriacich napríklad vo farských oznamoch.

Mladší kandidáti a kandidáti, ktorí sa nestihli prihlásiť v roku 2017 sa budú môcť  prihlásiť  na prijatie sviatosti birmovania v ďalšom termíne, ktorý je plánovaný na jar 2021.

Prihlasovanie začne v septembri 2019. Čiže počas septembra 2019 sa budú môcť prihlásiť kandidáti, ktorí v školskom roku 2019/2020 budú v tercii a ekvivalentne v 8. ročníku ZŠ a starší.  Podmienkou je účasť na hodinách Náboženskej výchovy počas celej základnej školy a aj v 1. a 2. ročníku strednej školy.

Prvá spoločná akcia pre birmovancov bola 17.11.2017 vo večerných hodinách – evanjelizačná akcia God ´s  Zone v bratislavskej Hant Aréne. O ďalších aktivitách sú už birmovanci informovaní prostredníctvom e-mailov. Birmovanci absolvujú minimálne 10 z 15 spoločných akcií a minimálne 20 z 30 stretnutí na fare, vypracujú 15 z 15 zadaní, napíšu 3 testy – každý na minimálne 70 percent.

Podmienky pre birmovancov:

1. Pozorná a aktívna účasť na hodinách náboženskej výchovy v škole
2. Pravidelná účasť na sv. omši v nedeľu a v prikázaný sviatok
3. Aktívna a pozorná účasť na stretnutiach – minimálne na 20 z 30 stretnutí
4. Účasť na farských akciách – minimálne na 10 z 15 odporúčaných akcií
5. Pravidelné pristupovanie ku sviatosti zmierenia
6. Účasť rodičov na stretnutiach pre rodičov, ktorých termín včas oznámime
7. Morálny profil zodpovedajúci sviatosti