Sviatosť birmovania

Birmovka 2025. Prihlasovanie prebieha počas mesiaca jún 2023. Prihlásiť sa budú môcť v júni 2023 na tejto stránke mladí, ktorí v školskom roku 2023/2024 budú v 8. ročníku/tercii a starší ako aj dospelí kandidáti. Podmienky sú podobné ako pri birmovke 2023 – viď informácie nižšie. Samotná birmovka bude v júni 2025 (presný termín sa upresní začiatkom roka 2025).

Birmovka 2023. Okrem vyplnenia samotnej elektronickej prihlášky bolo potrebné v najbližších dňoch doručiť na farský úrad na Čiernej Vode krstný list. Vydajú Vám ho na počkanie a bezplatne počas úradných hodín vo farnosti, kde bol birmovanec pokrstený. Birmovanci pokrstení vo Farnosti Bratislava – Vajnory a vo Farnosti Chorvátsky Grob nenosia krstný list, ale treba miesto krstu uviesť v prihláške. Takisto nenosia krstný list tí birmovanci, ktorí boli na prvom svätom prijímanií na Čiernej Vode, nakoľko ich krstný list tu máme archivovaný na farskom úrade od ich prvého svätého prijímania. Ak požiadate príslušnú farnosť o zaslanie krstného listu poštou, uveďte adresu fary na Čiernej Vode, nie adresu fary v starom Grobe. Kvôli GDPR Vám krstný list farnosť nie je podľa momentálnych zákonov oprávnená poslať, musíte uviesť adresu našej fary. Alebo jednoducho len skopírujte do emailu tento text. Kto má doma pamiatku z krstu, stačí priniesť takúto oxeroxovanú pamiatku, ale musí byť na nej čitateľne uvedený názov farnosti, kde sa krst odohral a pečiatka danej farnosti.

Nedospelí kandidáti. Do 30. júna 2021 sa dalo regulérne prihlásiť. Neregulérne prihlásenie po tomto termíne je ešte možné, ale iba po predchádzajúcej konzultácii so správcom farnosti, bez toho nebude prihláška prijatá resp. bude vymazaná. Prihlásiť sa môžu kandidáti, ktorí v školskom roku 2021/2022 sú v tercii a ekvivalentne v 8. ročníku ZŠ a starší. Okrem doručenia krstného listu resp. pamiatky na krst, treba  vyplniť elektronickú prihlášku MLADÍ KANDIDÁTI. 

Dospelí kandidáti. Prihlasovanie je stále spustené. Okrem doručenia krstného listu resp. prihláseniu sa na prípravu ku krstu stačí vyplniť elektronickú prihlášku DOSPELÍ KANDIDÁTI.  Súčasťou prípravy dospelých kandidátov je najmä  pravidelná účasť na nedeľných svätých omšiach v našej farnosti. Ďalej je to niekoľko stretnutí s kňazom a pravidelné štúdium jednotlivých materiálov, ktoré Vám kňaz poskytne, rozhovory o daných témach s kňazom. Odporúčaná je účasť na farských aktivitách o ktorých informujeme veriacich napríklad vo farských oznamoch. 

Podmienkou pre nedospelých kandidátov je účasť na hodinách Náboženskej výchovy počas celej základnej školy a aj v 1. a 2. ročníku strednej školy, ako aj splnenie všetkých dole uvedených podmienok. Pri nesplnení akejkoľvek z dole  uvedených podmienok si farský úrad vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia kandidáta vylúčiť z prípravy a nepripustiť ku prijatiu sviatosti birmovania.

Podmienky pre nedospelých birmovancov:

1. Pozorná a aktívna účasť na hodinách náboženskej výchovy v škole
2. Pravidelná účasť na sv. omši v nedeľu a v prikázaný sviatok
3. Aktívna a pozorná účasť na stretnutiach – minimálne na 20 z 30 stretnutí
4. Účasť na niektorých farských akciách
5. Pravidelné pristupovanie ku sviatosti zmierenia
6. Vypracovanie zadaní – minimálne  15 z 15  zadaní – vypracovanie jedného zadania trvá asi 10 minút
7. Morálny profil zodpovedajúci sviatosti

Termín birmovky: jún 2023 (presný termín sa upresní začiatkom roka 2023)