Sviatosť birmovania

Birmovka 2021: sobota 22.05.2021 o 10.00 hod.  Zmena termínu kvôli epidemiologickým opatreniam vyhradená. Prihlasovanie ukončené.

Birmovka 2023: prihlasovanie na ňu bude možné od 1. do 30. júna 2021 cez túto stránku v zmysle doleuvedených podmienok. Čiže počas júna 2021 sa budú môcť prihlásiť kandidáti, ktorí v školskom roku 2021/2022 budú v tercii a ekvivalentne v 8. ročníku ZŠ a starší.   

Dospelí kandidáti. Prihlasovanie prebiehalo počas mesiaca jún 2019.  Neskoršie prihlášky je možné vyplniť tu – ale len po konzultácii so správcom farnosti. Treba vyplniť elektronickú prihlášku DOSPELÍ KANDIDÁTI – kliknite sem.  Súčasťou prípravy dospelých kandidátov je najmä  pravidelná účasť na nedeľných svätých omšiach v našej farnosti. Ďalej je to niekoľko stretnutí s kňazom a pravidelné štúdium jednotlivých materiálov, ktoré Vám kňaz poskytne, rozhovory o daných témach s kňazom. Odporúčaná je účasť na farských aktivitách o ktorých informujeme veriacich napríklad vo farských oznamoch.

Nedospelí kandidáti. Prihlasovanie prebiehalo počas mesiaca jún 2019. Po schválení správcom farnosti je možné za špecifických okolností na výnimku vyplniť elektronickú prihlášku MLADÍ KANDIDÁTI – kliknite sem.  Inak prihláška nebude prijatá a bude vymazaná. Čiže počas júna 2019 sa mohli prihlásiť kandidáti, ktorí v školskom roku 2019/2020 sú v tercii a ekvivalentne v 8. ročníku ZŠ a starší. 

Podmienkou je účasť na hodinách Náboženskej výchovy počas celej základnej školy a aj v 1. a 2. ročníku strednej školy, ako aj splnenie všetkých dole uvedených podmienok. Pri nesplnení akejkoľvek z dole  uvedených podmienok si farský úrad vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia kandidáta vylúčiť z prípravy a nepripustiť ku prijatiu sviatosti birmovania.

Prvá spoločná akcia pre birmovancov bola v piatok 22.11.2019 v čase 17.00 – 22.00 hod. – evanjelizačná akcia God´s  Zone v Bratislave. O ďalších aktivitách sú už birmovanci informovaní prostredníctvom e-mailov. Birmovanci absolvujú minimálne 10 z 15 spoločných akcií a minimálne 20 z 30 stretnutí na fare, vypracujú 15 z 15 zadaní, napíšu 3 testy – každý na minimálne 70 percent.

Podmienky pre birmovancov:

1. Pozorná a aktívna účasť na hodinách náboženskej výchovy v škole
2. Pravidelná účasť na sv. omši v nedeľu a v prikázaný sviatok
3. Aktívna a pozorná účasť na stretnutiach – minimálne na 20 z 30 stretnutí
4. Účasť na farských akciách – minimálne na 10 z 15 odporúčaných akcií
5. Pravidelné pristupovanie ku sviatosti zmierenia
6. Vypracovanie zadaní – minimálne  15 z 15  zadaní
7. Morálny profil zodpovedajúci sviatosti