Sviatosť birmovania

Birmovka 2027. Prihlásiť sa môžu v máji a júni 2025 na tejto stránke mladí, ktorí v školskom roku 2025/2026 budú v 8. ročníku/tercii a starší ako aj dospelí kandidáti. Samotná birmovka bude v júni 2027. Presný termín sa upresní začiatkom roka 2027. Podmienky prípravy budú podobné ako pri birmovke 2025 – pozrite informácie nižšie. 

Birmovka 2025. Prihlasovanie prebiehalo počas mesiaca máj a jún 2023. Pre prihlásených platia informácie uvedené nižšie. Samotná birmovka bude v júni 2025. Presný termín sa upresní začiatkom roka 2025, pretože presný termín schvaľuje Arcibiskupský úrad.  

Krstný list. Tento odsek sa Vás netýka a nemusíte ho teda čítať, ak birmovanec mal prvé sväté prijímanie na Čiernej Vode alebo bol pokrstený v Chorvátskom Grobe alebo bol pokrstený vo Vajnoroch. Ak birmovanec ale nemal prvé sväté príjimanie na Čiernej Vode ani nebol pokrstený v Chorvátskom Grobe a ani vo Vajnoroch, tak platí, že okrem vyplnenia samotnej elektronickej prihlášky je potrebné v najbližších dňoch doručiť klasickou poštou alebo emailom na farský úrad na Čiernej Vode krstný list. Stačí aj kópia alebo čitateľná fotografia. Vydajú Vám ho na počkanie a bezplatne počas úradných hodín vo farnosti, kde bol birmovanec pokrstený alebo ho máte možno aj doma. Ak požiadate príslušnú farnosť o zaslanie krstného listu poštou, uveďte adresu fary na Čiernej Vode, nie adresu fary v starom Grobe. Kvôli GDPR Vám krstný list farnosť nie je podľa momentálnych zákonov oprávnená poslať, musíte uviesť adresu našej fary. Alebo jednoducho len skopírujte do emailu tento text. Kto má doma pamiatku z krstu, stačí priniesť takúto oxeroxovanú pamiatku alebo poslať čitateľnú fotografiu pamiatky na email farnosti, ale musí byť na nej čitateľne uvedený názov farnosti, kde sa krst uskutočnil.

Nedospelí kandidáti – prihláška. Prihlasovanie prebiehalo počas mesiaca máj a jún 2023. Požiadať o oneskorené prihlásenie je možné – a to výlučne emailom, v ktorom zdôvodnite aké vážne okolnosti Vám bránili prihlásiť sa v riadnom termíne, keďže prihlasovanie bolo 2 roky vopred avizované a následne pol roka spustené (od mája do októbra 2023). V opačnom prípade bude elektronická prihláška neprijatá a teda systémom automaticky vymazaná. Prihlásiť sa môžu kandidáti, ktorí v školskom roku 2023/2024 sú v tercii a ekvivalentne v 8. ročníku ZŠ a starší. Treba vyplniť elektronickú prihlášku MLADÍ KANDIDÁTI. 

Dospelí kandidáti – prihláška a podmienky. Prihlasovanie je ešte stále spustené. Okrem doručenia krstného listu resp. prihláseniu sa na prípravu ku krstu stačí vyplniť elektronickú prihlášku DOSPELÍ KANDIDÁTI.  Ak nie ste pokrstený, uveďte v prihláške v kolónke dátum krstu, že nemáte krst. Súčasťou prípravy dospelých kandidátov je najmä  pravidelná účasť na nedeľných svätých omšiach v našej farnosti počas celej doby prípravy. Ďalej je to niekoľko stretnutí s kňazom a pravidelné štúdium jednotlivých materiálov, ktoré Vám kňaz poskytne, rozhovory o daných témach s kňazom. Odporúčaná je účasť na farských aktivitách o ktorých informujeme veriacich napríklad vo farských oznamoch ako aj na facebookovej stránke. Takisto je z duchovného hľadiska potrebné, aby príjimateľ sviatosti birmovania (resp. aj krstu) žil buď ako slobodný alebo v cirkevne uzavretom manželstve.  

Nedospelí kandidáti – podmienky. Podmienkou pre nedospelých kandidátov je účasť na hodinách Náboženskej výchovy počas celej základnej školy a aj v 1. a 2. ročníku strednej školy, ako aj splnenie všetkých dole uvedených podmienok. Pri nesplnení akejkoľvek z dole  uvedených podmienok si farský úrad vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia kandidáta vylúčiť z prípravy a nepripustiť ku prijatiu sviatosti birmovania.

Podmienky pre nedospelých birmovancov:

1. Pozorná a aktívna účasť na hodinách náboženskej výchovy v škole
2. Pravidelná účasť na sv. omši v nedeľu a v prikázaný sviatok
3. Aktívna a pozorná účasť na stretnutiach –  aspoň 30 zo 40 stretnutí
4. Účasť na niektorých farských akciách a sledovanie  farských oznamov  alebo aj facebookovej stránky farnosti (presný názov skupiny: Farnosť Čierna Voda)
5. Pravidelné pristupovanie ku sviatosti zmierenia
6. Vypracovanie zadaní – minimálne 10 z 10 zadaní – vypracovanie jedného zadania trvá asi 10 minút
7. Morálny profil zodpovedajúci sviatosti

Termín birmovky 2025. Jún 2025 (presný deň sa upresní začiatkom roka 2025)

Termín birmovky 2027. Jún 2027 (presný deň sa upresní začiatkom roka 2027)