Sviatosť birmovania

Birmovka 2023. Okrem vyplnenia samotnej elektronickej prihlášky bolo potrebné v najbližších dňoch doručiť na farský úrad na Čiernej Vode krstný list. Vydajú Vám ho na počkanie a bezplatne počas úradných hodín vo farnosti, kde bol birmovanec pokrstený. Birmovanci pokrstený vo Farnosti Bratislava – Vajnory a vo Farnosti Chorvátsky Grob nemusia nosiť krstný list, ale treba miesto krstu uviesť v prihláške. Ak požiadate príslušnú farnosť o zaslanie krstného listu poštou, uveďte adresu fary na Čiernej Vode, nie adresu fary v starom Grobe. Kvôli GDPR Vám krstný list farnosť nie je oprávnená poslať, musíte uviesť adresu našej fary. Alebo jednoducho len skopírujte do emailu tento text.

Nedospelí kandidáti. Do 30. júna 2021 sa dalo regulérne prihlásiť. Neregulérne prihlásenie po tomto termíne je ešte možné, ale iba po predchádzajúcej konzultácii s kňazom, bez toho nebude prihláška prijatá resp. bude vymazaná. Prihlásiť sa môžu kandidáti, ktorí v školskom roku 2021/2022 sú v tercii a ekvivalentne v 8. ročníku ZŠ a starší. Okrem doručenia krstného listu treba  vyplniť elektronickú prihlášku MLADÍ KANDIDÁTI. 

Dospelí kandidáti. Prihlasovanie je stále spustené. Okrem doručenia krstného listu resp. prihláseniu sa na prípravu ku krstu stačí vyplniť elektronickú prihlášku DOSPELÍ KANDIDÁTI.  Súčasťou prípravy dospelých kandidátov je najmä  pravidelná účasť na nedeľných svätých omšiach v našej farnosti. Ďalej je to niekoľko stretnutí s kňazom a pravidelné štúdium jednotlivých materiálov, ktoré Vám kňaz poskytne, rozhovory o daných témach s kňazom. Odporúčaná je účasť na farských aktivitách o ktorých informujeme veriacich napríklad vo farských oznamoch. 

Podmienkou pre nedospelých kandidátov je účasť na hodinách Náboženskej výchovy počas celej základnej školy a aj v 1. a 2. ročníku strednej školy, ako aj splnenie všetkých dole uvedených podmienok. Pri nesplnení akejkoľvek z dole  uvedených podmienok si farský úrad vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia kandidáta vylúčiť z prípravy a nepripustiť ku prijatiu sviatosti birmovania.

Podmienky pre nedospelých birmovancov:

1. Pozorná a aktívna účasť na hodinách náboženskej výchovy v škole
2. Pravidelná účasť na sv. omši v nedeľu a v prikázaný sviatok – prezenčne alebo prostredníctvom TV, internetu – podľa pandemickej situácie
3. Aktívna a pozorná účasť na stretnutiach – minimálne na 20 z 30 stretnutí – prezenčne alebo dištančne, podľa situácie
4. Účasť na niektorých farských akciách – podľa pandemickej situácie
5. Pravidelné pristupovanie ku sviatosti zmierenia
6. Vypracovanie zadaní – minimálne  15 z 15  zadaní – vypracovanie jedného zadania trvá asi 10 minút
7. Morálny profil zodpovedajúci sviatosti

Termín birmovky: jar 2023