Sviatosť birmovania

Birmovka v našom kostole  je plánovaná na jar 2019. Presný dátum stanoví Arcibiskupský úrad po dohode s farským úradom. Mladší kandidáti a kandidáti, ktorí sa nestihli prihlásiť v roku 2017 sa budú môcť  prihlásiť  na prijatie sviatosti birmovania v ďalšom termíne, ktorý je plánovaný na jar 2021.

Prihlasovanie začne v októbri 2019. Čiže počas októbra 2019 sa budú môcť prihlásiť kandidáti, ktorí v školskom roku 2019/2020 budú v tercii a ekvivalentne v 8. ročníku ZŠ a starší.  Podmienkou je účasť na hodinách Náboženskej výchovy počas celej základnej školy a aj v 1. a 2. ročníku strednej školy.

Dospelí záujemcovia o sviatosť birmovania majú upravenú formu prípravy. Môžu sa ešte stále prihlasovať  na birmovku v roku 2019  na tomto linku

Prvá spoločná akcia pre birmovancov bola 17.11.2017 vo večerných hodinách – evanjelizačná akcia God ´s  Zone v bratislavskej Hant Aréne. O ďalších aktivitách sú už birmovanci informovaní prostredníctvom e-mailov. Birmovanci absolvujú cca 5 spoločných akcií a cca 25 stretnutí na fare.

Podmienky pre birmovancov:

1. Pozorná a aktívna účasť na hodinách náboženskej výchovy v škole
2. Pravidelná účasť na sv. omši v nedeľu a v prikázaný sviatok
3. Aktívna a pozorná účasť na stretnutiach pre birmovancov
4. Účasť na farských akciách organizovaných pre birmovancov
5. Pravidelné pristupovanie ku sviatosti zmierenia
6. Účasť rodičov na stretnutiach pre rodičov, ktorých termín včas oznámime
7. Morálny profil zodpovedajúci sviatosti