Miništranti

Miništranti  mávajú stretnutie nepravidelne. Miništranti resp. ich rodičia sú o termínoch informovaní e-mailom alebo prostredníctvom sms.

Radi prijmeme do miništrantskej služby aj nových členov. Optimálny vek je 9 rokov a viac, minimálny vek je 7 rokov.

Služba nie je nárokovateľná, začiatok a koniec služby je výlučne na rozhodnutí správcu farnosti. Za miništranta môže byť prijatý iba chlapec, ktorý má tieto kvality: zmysel pre posvätno, poslušnosť, svedomitosť, disciplínu a veku primeranú ľudskú a duchovnú zrelosť.

Miništrantom ponúkame každoročne možnosť zúčastniť sa v lete táboru Tymian.

Miništrantom takisto ponúkame možnosť  zúčastniť sa počas tohtoročných letných prázdnin táborov Miništrantská fara – MinFa. Tábory organizujú bohoslovci z Kňazského seminára v Bratislave. Viac informácii o táboroch ako aj možnosť prihlásiť sa v priebehu mesiaca apríl je možné na tejto webovej stránke.

Miništrantom ponúkame možnosť každý týždeň hrať spolu futbal.  V letnom období na ihrisku a v zimnom období v telocvični.

Každoročne pozývame miništrantov na duchovno-poučno-zábavný program do Šaštína. Plagát z roku 2019 nájdete tu – kliknite sem.

Miništrantská služba je vznešená preto, lebo miništrant pri svätej omši, pri ktorej sa sprítomňuje obeta Ježiša Krista na kríži, je po kňazovi najbližšie k samému Ježišovi Kristovi opravdivo, skutočne a podstatne prítomnému v Oltárnej sviatosti pod spôsobom chleba a vína. Miništrantská služba je posvätná preto, lebo vo svätej omši prostredníctvom sviatosti Eucharistie nám Pán Ježiš dáva seba samého. Miništrant, ktorý prisluhuje pri týchto liturgických obradoch, najmä pri svätej omši, vykonáva posvätnú službu, ktorá ho posväcuje. Miništrantská služba rozmnožuje Božie milosti, lebo človek je povolaný ku svätosti, potrebuje na naplnenie tohto povolania Božie milosti.  A to milosť pomáhajúcu a milosť posväcujúcu. Tieto milosti nám Pán Ježiš zanechal vo sviatostiach, najmä v Eucharistii.