Oznamy

Sväté omše. Tento týždeň bez zmeny. Pravidelný rozpis nájdete tu.

Aktuálny kalendár.  Liturgický kalendár a čítania na dnešný deň nájdete tu.

Požehnanie matiek v požehnanom stave. V nedeľu 20.05. na konci svätej omši o 9.30 hod.

Púť ku Panne Márii. Pozývame Vás na tradičnú májovú malú púť ku kaplnke v Jurskom Šúri konanú čiernovodským ružencovým spoločenstvom. Púť sa uskutoční v nedeľu 27. mája od 14,00h. Stretnutie pútnikov pred odchodom bude pri Jednote.

Národné stretnutie mládeže. Z Čiernej Vody na neho plánujeme ísť vlakom ako skupina v dňoch 26. – 29. júla. Povzbudzujem mládež vo veku 14 – 25 rokov k účasti. Potrebné informácie nájdete na narodnestretnutiemladeze.sk Cena: cca 35 eur. V cene je strava, program a ubytovanie. Ubytovanie: na školách. Miesto konania: Prešov. Kto má záujem sa zúčastniť, nech sa prihlási stručne na tomto linku.  

Detský klubík.  Ak máte dieťa vo veku 4- 6 rokov, dávame Vám do pozornosti možnosť prihlásiť ho od septembra do klubíku Srdce pre deti. Je to akoby kresťanská škôlka s dopoludňajším programom. Vedú ho maminy – učiteľky z našej farnosti. Je to kresťanský klub so zameraním na všestranný rozvoj dieťaťa, hodnoty a vzťahy medzi rovesníkmi v tvorivom prostredí. Viac informácii o klubíku nájdete tu. Plagát nájdete tu. Prihlasovať sa môžete na tomto linku.

Tábory pre chlapcov. Dávame do pozornosti chlapcom možnosť prihlásiť sa na letný tábor Tymian alebo MinFa. Prihlasovanie prebieha práve teraz na uvedených linkoch.

Zbierka na katolícke masmédiá. V nedeľu 20.05. Podporíme ňou šírenie evanjeliových hodnôt v spoločnosti a tiež cennú službu starým a chorým.

Prvé sväté prijímanie. Deti z ostatných škôl prijmú prvýkrát Pána Ježiša vo svätom prijímaní v sobotu 26.5. o 10.30 hod.

Stretnutie prvopríjimajúcich detí. Deti z ostatných škôl majú stretnutie v utorok v čase 16.00 – 18.00, vo štvrtok 16.00 – 17.30.

Spoveď. Určená najmä pre prvoprijímajúce deti  a ich príbuzných bude v piatok v čase 15.00 – 17.00 priebežne. Tento týždeň ale nespovedáme, takže kto chce môže prísť v piatok v v čase 15.00 -17.00 hod. Takisto sa pred omšami nemodlíme ruženec, nakoľko sa bude chystať 1 sväté príjimanie – 2. turnus.

Svätá omša za účasti prvoprijímajúcich detí. Svätá omša pre prvoprijímajúce deti z Javorovej aleje bude v stredu o 18.00 hod.  

Duchovná víkendovka. Pozývame Vás na duchovnú víkendovku pre mužov aj ženy. Viac informácii nájdete tu.

Futbal. Pozývame staršie deti a kresťanskú mládež na futbal na ihrisko v areáli hotela Agatka. Hrá sa od cca  16.00 hod. do cca 18.00 hod. každú nedeľu a každý piatok v prípade priaznivého počasia.

Pešia púť do Marianky. Je plánovaná na sobotu 9.6. 2018. Štartovací bod: Pekná cesta – horáreň – parkovanie možné. Púť je určená všetkým, ale osobitne rodinám prvoprijímajúcich detí na budovanie spoločenstva. V Marianke bude svätá omša približne o 13.00 hod, ku ktorej sa môžete pridať aj v prípade, že by ste prišli autami priamo až do Marianky.

Dlhodobé oznamy:

PUMIN 2018. Fotografie z púte si môžete pozrieť tu.

Slovo medzi nami. Dávame do pozornosti časopis Slovo medzi nami. Nachádza sa na stolíku pri východe z kostola. Obsahuje podnety z Božieho slova s aplikáciami pre život na každý deň podľa dátumu. Nové číslo časopisu bude v našom kostole k dispozícii každý mesiac. Je to odpoveď na výzvu svätého otca na rok 2018 , aby každý kresťan rozijímal z evanjelia každodenne.

Steny kostola. Prosíme ľudí, ktorí stoja vzadu a po bokoch kostola , aby si v žiadnom prípade neopierali topánky o biele steny. Každý dotyk s topánkou tam zanecháva čiernu stopu.

Bontón v kostole. Pripomíname, že  slušnosť  je zostať v kostole aspoň do odchodu kňaza, čiže aspoň do okamihu, keď kňaz dá požehnaniu poslednému dieťaťu. Odísť skôr bez relevantnej príčiny je nezdvorilé.

Pravidlá pre malé deti v kostole. Ďakujeme rodičom, že vediete deti k tomu, že kostol nie je herňa, trieda ani jedáleň. Pravidlo znie: hračky, pastelky a jedlo sa do kostola nenosia. Výnimku môžu mať, samozrejme, najmenšie deti do 1,5 roka.  Kostol ma posvätnú atmosféru a svoje pravidlá, na ktoré si deti majú zvykať už odmalička. Veľkú rolu tu hrá aj dobrý príklad ostatných detí a trpezlivá dôslednosť rodičov.

Úmysly svätých omší. Zapisujeme v sakristii celoročne po sv. omšiach v priebežný týždeň na práve nasledujúci týždeň, čiže spravidla nie na viac ako týždeň dopredu. Výnimkou kedy sa dá úmysel zapísať aj na viac týždňov dopredu, sú napríklad okrúhle životné a manželské jubileá. V nedeľu majú sväté omše spravidla spoločný úmysel a sú teda obetované za všetkých farníkov. Na nedeľu je možné zapísať súkromný úmysel iba vo výnimočných prípadoch ako je: 1. okrúhle životné alebo manželské jubileum, 2. náhle úmrtie v rodine, 3. ak z titulu úmyslu príde na omšu viac ako 7 ľudí, 4. akútne a urgentné potreby, ktoré sa nepredvídateľne vyskytli.

Požehnanie organa. Ďakujem všetkým, ktorí prispeli ku priebehu tejto milej a hlbokej slávnosti. Fotky si môžete pozrieť tu.

Manželská víkendovka. Pozývame manželov na duchovnú obnovu s názvom Manželstvo – misia možná 2 (MM2) od 15. do 17. júna 2018. Viac informácii na plagátiku.

Štúdium teológie. Teologická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka v akademickom roku 2018/2019 magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva aj pre laikov. Prihlášky sa podávajú do 30.4.2018. Podrobnejšie informácie: www.frcth.uniba.sk.

Vyhlásenie k Instanbulskému dohovoru.  Celé znenie vyhlásenia nájdete tu.  Spomínanú kázeň Mariána Kuffu aj k tejto téme si môžete pozrieť tu. 

Duchovná výzva. Inšpirujúce predsavzatie na každý deň v pdf nájdete tu.

Africká krabička. Z prinesených krabičiek vyšla suma 692 eur, ktorú sme vložili na daný účet. V mene afrických detí Vám vyjadrujeme: Pán Boh zaplať! Zároveň Vám ďakujeme, že aj takýmto spôsobom vychovávate deti ku kresťanskej  štedrosti voči chudobnejším od nás. Viac informácii o celom projekte nájdete tu.  

Gymnázium sv. Uršule v Bratislave. Pozýva všetkých záujemcov o štúdium z radov žiakov 9. ročníka. Viac informácii nájdete na stránke školy.

Liturgické okienko. Požehnanie detí udeľujeme pri všetkých sv. omšiach  v riadnom liturgickom čase, čiže nie počas obradu sv. príjimania, ale po požehnaní na záver sv. omše dostanú osobitné požehnanie deti – tzv. krížik na čelo.  Je to optimálnejšie z viacerých, liturgických aj praktických aspektov. Ľudia v kostole zostávajú až do odchodu kňaza, čiže  odchádzajú až po požehnaní posledného dieťaťa. Odísť skôr je nezdvorilé!

Misionár z Madagascaru. V sobotu slúžil v našom kostole svätú omšu don Vladimír – misionár z Madagascaru. Pán Boh odmeň všetkým, ktorí ste prispeli na misiu na Madagascare, kde otvorili 5 slovenských škôl. Vyzbieralo sa cca 400 eur. Videoklip, ktorý v príhovore spomínal si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Biblická súťaž. Gratulujeme tretiakom, ktorí sa zúčastnili súťaže. Vyhrali 2. miesto v kategórii: mladší žiaci. Fotografie zo súťaže si môžete pozrieť v galérii.

Miestnosť pre matky s deťmi. Na žiadosť veriacich prosíme rodičov, aby v situácii, keď ich dieťa začne plakať alebo iným spôsobom ruší posvätné ticho, ktoré má v liturgii nenahraditeľnú funkciu, využili miestnosť pre matky s deťmi, ktorá bola na tento účel vybudovaná.  Má kapacitu viac ako 100 miest.  V miestnosti plánujeme v tomto roku dokúpiť aktívny reproduktor, dataprojektor, stoličky, prípadne iné úpravy. Prijmeme od vás podnety. 

Informačná tabuľa. Pripomíname, že informačná tabuľa s oznamami farnosti  sa nachádza v exteriéri – nie na múre kostola, ale cca 5m od kostola. Takisto sa všetky potrebné informácie nachádzajú na horeuvedenej webovej stránke: ciernavoda.fara.sk

Rezervované miesta pre deti. Prosíme dospelých, aby si v žiadnom prípade nesadali na miesta označené nápisom: DETI  a aby svoje deti – najmä školákov, poslali sadnúť si dopredu. V nedeľu je vpredu pre deti vyhradených  cca 50 miest. Takisto pripomíname, že požehnanie detí (krížik) dávame deťom po požehnaní na konci svätej omše a nie cez obrad svätého prijímania.

Prosba. Dostali sme podnet od ľudí, ktorí sedia v zadnej polovici kostola v laviciach, že nevidia, keď sa pred nich do stredovej uličky postavia veriaci, ktorí stoja a bránia tak vo výhľade dopredu všetkým ľuďom, ktorí sedia za nimi.   Kto chce stáť alebo už nemá miesto na sedenie ma k dispozícii priestor v pravej časti kostola vpredu – tam, kde zvykne bývať detský zbor a nezostáva stáť v strednej uličke.  Ďakujeme za pochopenie.

Stretká pre mamičky s deťmi 1,5 – 3 roky.  Pozývame mamičky a deti vo veku približne 1,5 – 3 roky na detské stretká s názvom Prvé kroky s Bohom. Budeme sa hrať, spievať, tancovať, kresliť, lepiť a hlavne spolu spoznávať nášho Boha. Stretnutia bývajú každú stredu od 9.30 do 11.30 hod.  Viac informácií nájdete na letáčikoch pri východe z kostola.

Stretká pre deti vo veku 4 -7 rokov. Ak máte predškoláka, prváka alebo druháka, môžete ho alebo ju prihlásiť na stretká, ktoré začnú bývať v pastoračnom centre každý druhý utorok v čase 17.00 -18.00. Stretká so zábavno-poučným interaktívnym obsahom vedie pani Lucka Čahojová. Najlepšie, keď ju požiadate o pridanie do súkromného mailing listu:  luckakovalcikova@gmail.com  Viac informácii nájdete tu.

Prosba o upratovanie. Prosíme ľudí, ktorí by boli ochotní pomôcť pri upratovaní kostola cca 5 krát do roka na cca 1 hodinu, aby nechali na seba kontakt v sakristii, na e-maili, v SMS 0904 924 178  alebo priamo u pani Zuzky Peťovskej na mobile: 0917 905 358. Momentálne máme na upratovanie 8 skupín, ktoré sa striedajú. Chceme založiť 9. skupinu. Ďakujeme!

Psychologická poradňa: Od septembra začala fungovať v Chorvátskom Grobe v budove farského úradu psychologická  poradňa každý  pondelok od 16.00 do 19.00 hod. Psychológ Jozef Pápaj sa okrem všeobecnej psychológie osobitne špecializuje na manželské poradenstvo a  adoptované deti. Kontakt: 0948 272 477.