Ružencové spoločenstvo

Na Čiernej Vode máme aktuálne jedno ružencové spoločenstvo.

Ružencové spoločenstvo alebo bratstvo je združenie duchovne zjednotených veriacich, ktorí si osobitným spôsobom uctievajú Pannu Máriu a modlitbou posvätného ruženca vyprosujú pre seba, cirkev a svet potrebné dobrá.

Okrem pravidelnej modlitby ruženca sa v ružencovom bratstve uskutočňujú aj pravidelné stretnutia jeho členov. Aktívne spoločenstvá sa okrem spoločnej modlitby zaujímajú jeden o druhého, pomáhajú si a hľadajú miesto vo farnosti, kde a ako by jeho členovia mohli byť užitoční. 

Členovia ružencového bratstva podporujú ružencový apoštolát medzi deťmi, mládežou, vo svojich rodinách, na pracoviskách. K apoštolátu členov ružencového spoločenstva patria aj skutky duchovného a telesného milosrdenstva (napr. návšteva chorých, podporovanie sociálne slabších rodín a pod.).

Členovia ružencového spoločenstva sa snažia byť nápomocní kňazovi vo farnosti napríklad modlitbou posvätného ruženca, upratovaním a výzdobou kostola, organizovaním pútí, distribúciou časopisov, spoločnými kultúrnymi podujatiami, prednáškami a podobne.

Zodpovednou osobou za ružencové bratstvo na Čiernej Vode je pani Marianka Ušáková.

Viac informácii o ružencových bratstvách nájdete na tomto odkaze.