Krst

 Krst detí

Drahí rodičia! Sme radi, že plánujete krstiť Vaše dieťa. Stane sa tak Božím dieťaťom a členom Katolíckej cirkvi.

Prosíme Vás, ako súčasť prípravy na krst, si vo vlastnom záujme  pozorne prečítajte všetky informácie uverejnené na tejto stránke.

Čas krstu: spravidla  v nedeľu o 12.20 hod. alebo aj v sobotu o 11.00 alebo 12.00 hod. resp. v iný čas podľa dohody a aktuálnych možností. Krstíme takmer každú nedeľu a niektoré soboty  (momentálne vieme, že napríklad v tieto dni sa krsty nevysluhujú: 4.6., 5.6., 11.6., 18.6., 2.7., 24.7., 30.7., 13.8.,10.9.,17.12., 18.12., 24.12., 25.12. a inokedy). Z hľadiska pandémie sa momentálne krsty vysluhujú pravidelne, prakticky bez obmedzení.

Postup pri prihlasovaní dieťatka na krst:

1) POŽIADAŤ O KRST

Požiadať o krst treba e-mailom alebo telefonicky. Nie skôr ako mesiac pred plánovaným dátumom krstu.

2) ABSOLVOVAŤ STRETNUTIE S KŇAZOM PRED KRSTOM

V čase pandémie platí: toto stretnutie je možné absolvovať aj cez telefonicky rozhovor (cca 15 minút). Po úplnom odznení pandémie platí: Presný čas a miesto stretnutia si dohodnete s kňazom. Poučenia sa zúčastňujú obidvaja rodičia alebo aspoň jeden rodič. Deti môžu byť prítomné. Na tomto stretnutí sa dohodne aj termín krstu. Stretnutie trvá cca 60 minút.

3) SLÁVIŤ SAMOTNÝ OBRAD KRSTU

Počas obradu sa aktívne zapájať a za dieťa vyznať úprimne vieru v Boha, čiže na jednotlivé otázky kňaza odpovedať  „Zriekam“ a  „Verím“. Rodičia a krstní rodičia pri krste seriózne sľubujú urobiť všetko, aby kresťanskú vieru dieťaťu sprístupnili a ako živú aj odovzdali.
 Podľa možností priniesť na obrad bielu košieľku a sviečku. Ako vyzerá priebeh obradu nájdete napríklad na tomto odkaze.

Všeobecné podmienky pre udelenie krstu 

(por. CIC 849 – 878):

RODIČIA (alebo aspoň jeden z rodičov)

– sa zaručia, že budú dobrým príkladom pre svoje dieťa v praktizovaní kresťanskej viery a v dodržiavaní Božích prikázaní

– ich život zodpovedá kresťanskému presvedčeniu: vedú slušný život, ak je to možné a ich vzťah je perspektívny, tak žijú v cirkevne uzavretom manželstve, modlia sa, zúčastňujú sa na bohoslužbách, ak je to možné tak pristupujú ku sviatostiam

naučia dieťa základné kresťanské modlitby, takisto modliť sa vlastnými slovami

budú učiť dieťa vnímať Boha cez: Bibliu, kresťanské knihy a filmy, prírodu, situácie života, rodičovskú lásku, bohoslužby, kostol, spoločenstvo veriacich

–  prihlásia dieťa už od 1. ročníka ZŠ na Náboženskú výchovu

– privedú dieťa ku svätému prijímaniu a ku sviatosti birmovania

KRSTNÍ RODIČIA (alebo len rodič):

– vek minimálne 16 rokov

– prijali sviatosť birmovania

– zaručia sa, že budú príkladom pre krstné dieťa v oblasti kresťanskej viery a dodržiavania Božích prikázaní
 – vedú životný štýl, ktorý je primeraný kresťanskému presvedčeniu: vedú slušný život, ak je to vhodné a ich vzťah je perspektívny, tak žijú v cirkevne uzavretom manželstve, ak sú slobodní a je to realizovateľné, tak žijú ako slobodní a nie vo voľnom zväzku, vedú aktívny život kresťanov, modlia sa, ak je to možné zúčastňujú sa na bohoslužbách a pristupujú ku sviatostiam

Často kladené otázky – krst Chorvátsky Grob

Môžeme krstiť u Vás, keď nie sme z Čiernej Vody? Nie. V našom kostole krstíme iba deti reálne bývajúce v Chorvátskom Grobe, v miestnej časti Čierna Voda. Nemusia tu mať trvalý pobyt, ale musia tu fyzicky bývať. Zároveň je s Farnosťou Slovenský Grob dohodnuté, že môžeme krstiť deti bývajúce v Malom Raji pri splnení podmienky, že rodičia dlhodobo a pravidelne chodievajú do nášho chrámu. Z ostatných farností teda deti nekrstíme. Treba ich dať pokrstiť vo farnosti kde patria.

Aké meno má mať dieťa pri krste? – Najlepšie, aby to bolo meno, ktoré sa nachádza v abecednom zozname svätých dostupnom napr. na webovej stránke zivotopisysvatych.sk.  Tu sa dozviete niečo poučné a zaujímavé nie len o patrónovi Vášho dieťaťa, ale aj o Vašom krstnom či birmovnom patrónovi.

Kde môžeme zohnať košieľku a sviečku?– Stačí zadať do internetového prehliadača : krstná košieľka a krstná svieca.

Je nutné aby si obidvaja rodičia priali krst dieťaťa? – Nie, stačí, keď o krst žiada len jeden rodič a ten druhý to akceptuje. Rodič, ktorý len toleruje krst sa nemusí zúčastniť poučenia pred krstom.

Odkedy je kostol pred krstom otvorený ? V nedeľu bez obmedzenia. V sobotu až 5 minút pred začatím obradu.

Ako dlho trvá obrad? – cca 30 minút.

Musia byť krstní rodičia dvaja? – Stačí jeden.

Musia sa krstní rodičia zúčastniť poučenia? Nemusia. Ale treba ich, ak sa bude dať,  oboznámiť s obsahom stretnutia.

Môže byť krstným rodičom aj niekto, kto nespĺňa hore uvedené podmienky? – Tieto osoby síce nemôžu byť krstnými rodičmi, ale vo veľmi výnimočných prípadoch, môžu byť tzv. svedkami krstu.

Môžeme dať dieťa pokrstiť, aj keď ako rodičia nespĺňame vyššie uvedené podmienky? – Krst Vášho dieťatka môžete brať ako vynikajúcu príležitosť, urobiť pre to, čo sa dá, aby ste tie podmienky spĺňali. Napríklad existujú mnohé povzbudivé prípady, že sa rodičia v súvislosti s krstom dieťaťa začali žiť aktívnejším náboženským životom. Ak toto všetko z Vašej strany nie je nateraz realizovateľné, je samozrejme možné dieťa pokrstiť, ale v tom prípade sa musíte zaviazať pred kňazom, že budete viesť dieťa aktívne ku viere, aby krst nebol len formalitou, ale začiatkom jeho duchovného života. Takisto musí v tomto prípade krstný rodič spĺňať aspoň základné podmienky, pretože aj on berie na seba pred Bohom zodpovednosť za náboženskú výchovu dieťaťa.

Ako prebieha krst? Informácie o tom nájdete napríklad na tejto stránke.

Prajeme Vám veľa Božieho požehnania a radosti pri výchove Vášho dieťatka.

Krst dospelých

Dospelí sa na krst pripravujú zvyčajne 1 rok. Tento čas prípravy sa nazýva katechumenát. Počas tohto obdobia katechumeni absolvujú 1x za 2 týždne stretnutie na fare, kde sa preberajú jednotlivé pravdy kresťanskej viery. Stretnutie trvá cca 60 minút. Spolu je to cca 15 stretnutí.

Súčasťou prípravy je takisto pravidelná účasť na nedeľných svätých omšiach v našej farnosti.

Najbližšie bude možnosť sa prihlásiť v priebehu mesiaca september.

Máme úprimnú radosť z každého nového kresťana.