Prvé sväté prijímanie

Drahí rodičia tretiakov, možnosť prihlásiť dieťa na prvé sväté prijímanie v školskom roku 2022/2023 je nasledovne:

– ak máte dieťa na ZŠ Javorová alej: pondelok 26.9.2022 o 18.00 hod.

– ak máte dieťa na inej škole: štvrtok 22.9.2022 o 19.00 hod.

Oneskorené prihlásenie je výnimočne tento rok ešte stále možné, ale prihláste sa čím skôr.

V prípade záujmu, si pozorne prečítajte všetky doleuvedené informácie. 

Na stretnutie prichádza iba jeden rodič. V prípade nevyhnutnosti pošlite pokojne delegáta (napr. rodiča iného tretiaka), ale o takejto situácii nás vopred informujte. Účasť na tomto stretnutí je nutná. Stretnutie trvá cca 60 minút. Je nevyhnutné už na toto stretnutie priniesť krstný list dieťaťa. Krstný list môžete už teraz emailom alebo poštou doručiť do kostola. Samotné prihlášky Vám budú rozdané a budú sa vypĺňať na tomto stretnutí.

Deti si vyzdvihnú knižky, do ktorých si budú lepiť nálepky v sakristii v priebehu septembra. Vytlačené modlitby a otázky si takisto vyzdvihnú v sakristii v priebehu septembra, nie neskôr.

Krstný list dieťaťa treba teda priniesť najneskôr na prvé stretnutie rodičov. Stačí aj oxeroxovaná kópia pamiatky z krstu, ak je čitateľná a je na nej pečiatka farského úradu, kde bolo dieťa pokrstené. Krstný list Vám vydajú na počkanie a bezplatne počas úradných hodín vo farnosti, kde bolo dieťa pokrstené. Deti pokrstené vo Farnosti Bratislava – Vajnory a vo Farnosti Chorvátsky Grob nemusia nosiť krstný list, ale treba to uviesť v prihláške. Ak požiadate príslušnú farnosť o zaslanie krstného listu poštou, uveďte adresu fary na Čiernej Vode, nie adresu fary v starom Grobe. Kvôli GDPR Vám krstný list farnosť nie je oprávnená poslať, musíte uviesť adresu našej fary. Alebo jednoducho len skopírujte do emailu tento text.

Školákov, ktorí ešte nie sú pokrstení, je možné pokrstiť po konzultácii so správcom farnosti. Podmienkou je, aby sa zúčastňovali na hodinách náboženstva v škole.

Odporúčané stretká pre tretiakov budú bývať pravdepodobne každý týždeň v pondelok v čase 17.00 – 18.00 h., v utorok v čase 17.00 – 18.00 h. a takisto v stredu v čase 17.00 – 18.00 h. Konkrétne dieťa bude chodiť buď so skupinkou v pondelok alebo so skupinkou v utorok alebo so skupinkou v stredu, podľa toho ako si vy vyberiete. Počas roka sa to už spravidla nemení. Stretnutia bývajú počas školského roka (dni vyučovania). Je to ponuka, nie sú povinné.  Prvé stretká v školskom roku 2022/2023 začnú prvý októbrový týždeň. Stretnutia tento školský rok budú inšpirované metódou  katechéz Dobrého pastiera. Stretnutia vedú deti k novým priateľstvám, pomáhajú v hlbšom spoznávaní a osobnom vzťahu k Bohu prostredníctvom rôznorodých aktivít, ako napríklad modlitba, rozhovory, hry, súťaže či scénky. Stretká vedú stredoškoláci a vysokoškoláci – animátori z našej farnosti.

Počas obradu prvého svätého príjimania v našom kostole majú všetky deti takéto rovnaké šaty. Toto je nevyhnutné dodržať a rešpektovať.

Prosíme rodičov, aby sa počas školského roka s deťmi priebežne učili modlitby a otázky podľa poradia ako aj priebeh spovede.

Takisto prosíme rodičov, aby si deti nosili do kostola so sebou knižky, ktoré dostávajú v priebehu roka aj na tento účel.

Súčasťou prípravy je:

1. aktívna a pozorná účasť na hodinách Náboženskej výchovy – 25 bodov

2. účasť dieťaťa na sobotných alebo nedeľných svätých omšiach – 25 bodov

3. malá skúška z modlitieb a otázok v januári/februári/marci – 25 bodov

4. účasť dieťaťa na stretkách pre tretiakov počas školského roka – 25 bodov

Podmienkou je, aby dieťa získalo aspoň 48 bodov zo 100 bodov.

Pri posudzovaní prípravy v školskom roku 2022/2023 sa budú takisto zohľadňovať objektívne i subjektívne prekážky a okolnosti do takej miery do akej to budú vyžadovať rôzne rodinné dôvody, špecifická životná situácia a podobne.

Okrem účasti na hodinách náboženstva a na nedeľných omšiach pozývame deti zapojiť sa v priebehu roka do farských aktivít ako sú napríklad: stretká pre tretiakov, farský rodinný tábor , farský denný tábor, detský spevokol, lampiónový sprievod, miništrovanie, čítanie na omšiach, futbal, koledovanie Dobrá novina, Sv. Mikuláš, darček chudobným deťom Shoe box, Krabička pre Afriku, fašiangová súťaž so školami v Bratislave a maškaráda, krížové cesty, púte do Marianky,  a  podobne….

Termíny slávnosti v roku 2023:

sobota 13. máj 2023 o 10.30 hod.

sobota  20. máj o 10.30 hod.

sobota 27. máj o 10.30 hod.