Prvé sväté prijímanie

Možnosť prihlásiť dieťa v školskom roku 2020/2021 je v stredu  7. októbra 2020 o 19.00 hod. V prípade záujmu, si pozorne prečítajte doleuvedené podmienky. 

Prihlasovanie detí na prvé sväté prijímanie 2021 bude prebiehať na stretnutí rodičov v kostole v stredu 7. októbra 2020 o 19.00 hod. Na stretnutie prichádza jeden rodič. V prípade nevyhnutnosti pošlite delegáta, ale o takejto situácii nás vopred informujte. Účasť na tomto stretnutí je nutná. Stretnutie trvá cca 60 minút. Prosíme priniesť krstný list dieťaťa. Samotné prihlášky Vám budú rozdané a budú sa vypĺňať na tomto stretnutí. Samotné stretnutie bude prebiehať v miestnosti v zadnej časti kostola – vstupujte bočným vchodom.  Neskoršie prihlásenie je možné až o rok.

Prvoprijímajúci mávajú určité stretnutia a aktivity. Rodičia sú o termínoch informovaní e-mailom. Deti si vyzdvihnú otázky v sakristii alebo v škole prvý novembrový týždeň. 

Odporúčané stretká pre tretiakov budú bývať  každý pondelok počas školského roka (dni vyučovania) v čase 17.00 – 18.00 hod.  Prvé stretko v školskom roku 2020/2021 bude 12.10.2020 o 17.00 hod. (ak to budú dovoľovať aktuálne hygienické nariadenia). Stretnutia vedú deti k novým priateľstvám, pomáhajú v hlbšom spoznávaní a osobnom vzťahu k Bohu prostredníctvom rôznorodých aktivít, ako napríklad modlitba, rozhovory, hry, súťaže či scénky. Stretká vedú stredoškoláci a vysokoškoláci – animátori z našej farnosti – podobne ako minulý rok.

Krstný list dieťaťa treba teda priniesť najneskôr na prvé stretnutie rodičov 7. októbra 2020 o 19.00 hod.  Vydajú Vám ho na počkanie a bezplatne počas úradných hodín vo farnosti, kde bolo dieťa pokrstené. Deti pokrstené vo farnosti Chorvátsky Grob nemusia nosiť krstný list. Ak požiadate príslušnú farnosť o zaslanie krstného listu poštou, uveďte adresu fary na Čiernej Vode, nie adresu fary v starom Grobe. Na Vašu adresu Vám krstný list v zmysle GDPR nie je farnosť oprávnená poslať, musíte uviesť adresu našej fary. Do e-mailu môžete jednoducho skopírovať tento text – návrh žiadosti.

Školákov, ktorí ešte nie sú pokrstení, je možné pokrstiť po konzultácii so správcom farnosti v 2. polroku tretieho ročníka. Podmienkou je, aby mali absolvované aspoň dva roky náboženstva v škole.

Počas obradu prvého svätého príjimania v našom kostole majú všetky deti rovnaké šaty – viď obrázok hore alebo aj tu.

Prosíme rodičov, aby sa počas školského roka s deťmi priebežne učili modlitby a otázky podľa poradia.

Takisto prosíme rodičov, aby si deti nosili do kostola so sebou knižky, ktoré dostávajú v priebehu roka aj na tento účel.

Súčasťou prípravy je:

1.aktívna a pozorná účasť na hodinách Náboženskej výchovy

2.aktívna a pozorná účasť dieťaťa na sobotných/nedeľných svätých omšiach – 35 bodov

3.malá skúška z otázok v januári/februári – 11 bodov

4. aktívna a pozorná účasť dieťaťa na stretkách pre tretiakov a štvrtákov počas školského roka – 20 bodov

V situácii, keď nebola koronakríza, bolo podmienkou, aby dieťa získalo minimálne 33 bodov zo 66 bodov. V prípade pretrvávania súčasnej koronakrízy bude stačiť získať len 10 bodov zo 66 bodov.

Pri posudzovaní prípravy v školskom roku 2020/2021 sa teda  budú  zohľadňovať  objektívne i subjektívne prekážky a okolnosti do takej miery do akej bude aktuálne prebiehať koronakríza a s ňou súvisiace protiepidemiologické nariadenia a odporúčania. Podrobnejšie informácie ohľadom výnimiek v súvislosti s koronakrízou Vám budú vysvetlené na prvom stretnutí rodičov.

Ak to aktuálne hygienické predpisy dovolia, tak okrem účasti na hodinách náboženstva a na nedeľných omšiach pozývame deti zapojiť sa v priebehu roka do farských aktivít ako sú napríklad: stretká pre tretiakov, program Veľká výprava 2020, detský spevokol, lampiónový sprievod, miništrovanie, čítanie na omšiach, futbal, koledovanie Dobrá novina, Sv. Mikuláš, darček chudobným deťom Shoe box, Krabička pre Afriku, fašiangová súťaž so školami v Bratislave a maškaráda, krížové cesty, púte do Marianky, rodinný tábor a denný farský tábor a  podobne….

Termín slávnosti sa upresní, bude sa konať v 2 turnusoch v niektoré májové alebo júnové soboty dopoludnia.