Prvé sväté prijímanie

Prihlasovanie na prvé sväté  prijímanie v školskom roku 2018/2019 je ukončené. Najbližšie prihlasovanie bude počas  mesiaca september 2019 na školský rok 2019/2020.

Prvoprijímajúci mávajú určité povinné stretnutia a aktivity. Rodičia sú o termínoch informovaní e-mailom. Deti si vyzdvihnú otázky v sakristii prvý novembrový týždeň. 

Odporúčané stretká pre tretiakov a štvrtákov bývajú spravidla každý párny utorok počas školského roka (dni vyučovania) v čase 17.00 – 18.00 hod.  pod vedením animátorky Moniky.

Krstný list dieťaťa treba priniesť do sakristie najneskôr v priebehu mesiaca október. Vydajú Vám ho na počkanie a bezplatne počas úradných hodín vo farnosti, kde bolo dieťa pokrstené. Deti pokrstené vo farnosti Chorvátsky Grob nemusia nosiť krstný list.

Prosíme rodičov, aby sa s deťmi učili modlitby a otázky podľa poradia.

Súčasťou prípravy je:

1.aktívna a pozorná účasť na hodinách Náboženskej výchovy

2.aktívna a pozorná účasť dieťaťa na nedeľných svätých omšiach – 30 bodov

3.malá skúška z otázok v januári/februári – 10 bodov

4. aktívna a pozorná účasť dieťaťa na stretkách pre tretiakov a štvrtákov každý párny utorok počas školského roka (dni vyučovania) v čase 17.00 – 18.00 hod. – 10 bodov

Podmienkou je, aby dieťa získalo minimálne 33 bodov z 50 bodov.

Deti teda absolvujú prípravu, ktorá je čiastočne opísaná v tejto prihláške a s podmienkami ktorej sú rodičia priebežne informovaní  na spoločných stretnutiach.

Okrem účasti na hodinách náboženstva a na nedeľných omšiach pozývame deti zapojiť sa v priebehu roka do farských aktivít ako sú napríklad: stretká pre tretiakov a štvrtákov, detský spevokol, lampiónový sprievod, miništrovanie, čítanie na omšiach, futbal, koledovanie Dobrá novina, Sv. Mikuláš, darček chudobným deťom Shoe box, Krabička pre Afriku, fašiangová súťaž so školami v Bratislave a maškaráda, krížové cesty, púte do Marianky, rodinný tábor a podobne….

V  tomto školskom roku  je na prvé sväté prijímanie prihlásených približne 30 detí.

Slávnosť 1. svätého prijíimania  v našom kostole v školskom roku 2018/2019 bude prebiehať v tomto termíne:

      11.máj 2019 (sobota) o 10.30 hod.