Prvé sväté prijímanie

 

Termíny slávnosti v roku 2022:

sobota 14. máj 2022 o 10.30 hod. – deti z ostatných škôl

sobota 21. máj 2022 o 10.30 hod. – deti z Javorky

Drahí rodičia možnosť prihlásiť dieťa na prvé sväté prijímanie v školskom roku 2022/2023 bude na stretnutí rodičov v septembri 2022 (presný dátum sa upresní na tejto stránke v auguste 2022). V prípade záujmu, si pozorne prečítajte všetky doleuvedené informácie. 

Prihlasovanie detí na prvé sväté prijímanie prebieha na stretnutí rodičov v septembri 2022 (termín sa upresní v auguste 2022 na tejto stránke) v kostole. Na stretnutie prichádza jeden rodič. V prípade nevyhnutnosti pošlite delegáta, ale o takejto situácii nás vopred informujte. Účasť na tomto stretnutí je nutná. Stretnutie trvá cca 60 minút. Je nevyhnutné už na toto stretnutie priniesť krstný list dieťaťa. Krstný list môžete už teraz emailom alebo poštou doručiť do kostola. Samotné prihlášky Vám budú rozdané a budú sa vypĺňať na tomto stretnutí.

Neskoršie prihlásenie je možné až o rok. Neregulérne  oneskorené prihlásenie je možné iba z mimoriadnych dôvodov.

Deti si vyzdvihnú knižky, do ktorých si budú lepiť nálepky v sakristii v priebehu septembra. Vytlačené modlitby a otázky si takisto vyzdvihnú v sakristii v priebehu septembra, nie neskôr.

Krstný list dieťaťa treba teda priniesť najneskôr na prvé stretnutie rodičov. Stačí aj oxeroxovaná kópia pamiatky z krstu, ak je čitateľná a je na nej pečiatka farského úradu, kde bolo dieťa pokrstené. Krstný list Vám vydajú na počkanie a bezplatne počas úradných hodín vo farnosti, kde bolo dieťa pokrstené. Deti pokrstené vo Farnosti Bratislava – Vajnory a vo Farnosti Chorvátsky Grob nemusia nosiť krstný list, ale treba to uviesť v prihláške. Ak požiadate príslušnú farnosť o zaslanie krstného listu poštou, uveďte adresu fary na Čiernej Vode, nie adresu fary v starom Grobe. Kvôli GDPR Vám krstný list farnosť nie je oprávnená poslať, musíte uviesť adresu našej fary. Alebo jednoducho len skopírujte do emailu tento text.

Školákov, ktorí ešte nie sú pokrstení, je možné pokrstiť po konzultácii so správcom farnosti. Podmienkou je, aby sa zúčastňovali na hodinách náboženstva v škole.

Platilo pre minulý školský rok, tento rok sa môžu časy líšiť:  Odporúčané stretká pre tretiakov budú bývať prezenčne, ak to bude vhodné vzhľadom na pandemickú situáciu. A to každý týždeň v pondelok v čase 17.00 – 18.00 h., v utorok v čase 17.00 – 18.00 h. a takisto v stredu v čase 17.00 – 18.00 h. Konkrétne dieťa bude chodiť buď so skupinkou v utorok alebo so skupinkou v stredu, podľa toho ako si vy vyberiete. Počas roka sa to už spravidla nemení. Stretnutia bývajú počas školského roka (dni vyučovania). Je to ponuka, nie sú povinné.  Prvé stretká v školskom roku 2021/2022 začnú 4., 5. a 6. októbra 2021. Stretnutia tento školský rok budú inšpirované metódou  katechéz Dobrého pastiera. Stretnutia vedú deti k novým priateľstvám, pomáhajú v hlbšom spoznávaní a osobnom vzťahu k Bohu prostredníctvom rôznorodých aktivít, ako napríklad modlitba, rozhovory, hry, súťaže či scénky. Stretká vedú stredoškoláci a vysokoškoláci – animátori z našej farnosti. Ak nebude možné robiť stretká prezenčne, budú namiesto nich prebiehať v rovnakej alebo v nižšej frekvencii dištančne. 

Počas obradu prvého svätého príjimania v našom kostole majú všetky deti takéto rovnaké šaty.

Prosíme rodičov, aby sa počas školského roka s deťmi priebežne učili modlitby a otázky podľa poradia ako aj priebeh spovede.

Takisto prosíme rodičov, aby si deti nosili do kostola so sebou knižky, ktoré dostávajú v priebehu roka aj na tento účel.

Súčasťou prípravy je:

1. aktívna a pozorná účasť na hodinách Náboženskej výchovy – 25 bodov

2. účasť dieťaťa na sobotných alebo nedeľných svätých omšiach – prezenčne alebo disštančne – 25 bodov

3. malé skúšky z modlitieb a otázok v januári/februári/marci – prezenčne alebo dištančne  – 25 bodov

4. účasť dieťaťa na stretkách pre tretiakov  počas školského roka – prezenčne alebo dištančne – 25 bodov

Podmienkou je, aby dieťa získalo aspoň 50 bodov zo 100 bodov.

Pri posudzovaní prípravy v školskom roku 2022/2023 sa budú takisto zohľadňovať  objektívne i subjektívne prekážky a okolnosti do takej miery do akej bude aktuálne prebiehať pandémia a s ňou súvisiace protiepandemcké nariadenia ale aj odporúčania. Podrobnejšie informácie ohľadom výnimiek v súvislosti s pandémiou Vám budú vysvetlené na prvom stretnutí rodičov.

Ak to aktuálne hygienické predpisy dovolia, tak okrem účasti na hodinách náboženstva a na nedeľných omšiach pozývame deti zapojiť sa v priebehu roka do farských aktivít ako sú napríklad: stretká pre tretiakov, program Veľká výprava, detský spevokol, lampiónový sprievod, miništrovanie, čítanie na omšiach, futbal, koledovanie Dobrá novina, Sv. Mikuláš, darček chudobným deťom Shoe box, Krabička pre Afriku, fašiangová súťaž so školami v Bratislave a maškaráda, krížové cesty, púte do Marianky, rodinný tábor a denný farský tábor a  podobne….

Termíny slávnosti v roku 2022:

sobota 14. máj 2022 o 10.30 hod. – deti z ostatných škôl

sobota 21. máj 2022 o 10.30 hod. – deti z Javorky