PODPORA

Pán Boh zaplať za Vaše milodary!

číslo farského účtu: IBAN: SK87 0200 0000 0043 6662 2355