Sviatosť kňazstva

Sviatosťou kňazstva sa z božského ustanovenia niektorí spomedzi veriacich nezmazateľným znakom ustanovujú za posvätných služobníkov, ktorí sú vysviacaní a určení, aby primerane svojmu stupňu, plniac v osobe Krista Hlavy učiacu, posväcujúcu riadiacu úlohu, pásli Boží ľud. (por. CIC: 1008 -1054).

Ježiš si aj dnes povoláva tých, ktorých sám chce, aby boli s ním a aby potom ohlasovali jeho radostnú zvesť ľuďom. Kňazský seminár je miesto, ktoré poskytuje ideálnu príležitosť BYŤ S NÍM, spoznať bližšie Krista a jeho posolstvo, viac si ho zamilovať a vážnejšie sa rozhodnúť dať celý svoj život do služby jeho kráľovstvu.

Hoci povolanie je vnútorná vec, predsa sa prejavuje aj vonkajšími znakmi. Podľa pápeža Pia XI. kto má potrebný vznešený úmysel zasvätiť sa službe Bohu a ľuďom, úsilie o zbožnosť, čistotu a tiež primerané vzdelanie, pri tom je zrejmé, že ho Boh volá do kňazského stavu.

Možno ti mysľou behajú pochybnosti, či je tvoje povolanie do kňazstva od Boha a pýtaš sa: “ Ako to môžem spoznať?“   Dokument o kňazoch výstižne odpovedá na túto otázku:„…v nijakom prípade nemožno očakávať, že sa Pánov hlas, ktorý povoláva, dostane do uší budúceho kňaza nejakým mimoriadnym spôsobom. Skôr si ho možno uvedomiť a rozpoznať podľa znakov, podľa ktorých pozorní kresťania každodenne spoznávajú Božiu vôľu.“ (Presbyterorum ordinis 11)

Ak si takýto hlas v sebe zachytil, je veľmi dobré porozprávať sa o tom s tvojím pánom farárom alebo spovedníkom. Najmä ak ťa dobre pozná, bude ti vedieť dobre poradiť a usmerniť ťa.

Užitočné linky:

Kňazský seminár v Bratislave

RKCMBF UK

KBS – pastorácia povolaní

Arcibiskupský úrad v Bratislave